m1

m3

m4

กิจการสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตใจ และเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมอาชีพ "การทำดอกไม้จันทน์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เด็และเยาชนตำบลแม่ทราย หมู่ที่ 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลแม่ทราย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรัก ควาสามัคคีในชุมชน แบะผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว"การทำน้ำยาอเนกประสงค์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ในตำบลแม่ทราย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ข่าวกิจกรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตใจ และเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมอาชีพ "การทำดอกไม้จันทน์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เด็และเยาชนตำบลแม่ทราย หมู่ที่ 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลแม่ทราย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรัก ควาสามัคคีในชุมชน แบะผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว"การทำน้ำยาอเนกประสงค์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ในตำบลแม่ทราย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนตำบลแม่ทราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวช้องในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้  โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ทราย และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2564  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ...
ตุลาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31