โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมอาชีพ “การทำดอกไม้จันทน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
30

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมอาชีพ “การทำดอกไม้จันทน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เด็และเยาชนตำบลแม่ทราย หมู่ที่ 1 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลแม่ทราย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรัก ควาสามัคคีในชุมชน แบะผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้