โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

0
26

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตใจ และเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้