การดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน

0
270

คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทรายร่วมดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และองค์กร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความพร้อมให้กับองค์กร ผู้นำชุมชน และบุคลากรของท้องถิ่นให้สามารถนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหน่วยงาน ชุมชนและในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน โดยได้กำหนดวันพุธของทุกสัปดาห์ ในการทำกิจกรรมดังกล่าว