การประชุมประชาคมเพื่อจะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร เพื่อทดแทน การใช้ LPG ในภาคครัวเรือน

0
156

ประชาคมเพื่อจะดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร