การลงนามความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ (MOU) ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่

0
82

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี  บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  ได้รับมอบเกียรติจาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการร่วมผลักดันขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านการตรวจประเมินโดยจังหวัดแพร่ ในขั้นตอนที่ 1 (ตรวจประเมิน OIT กลุ่มที่ 1 จำนวน 14 ใน 43 ตัวชี้วัดย่อย) พร้อมประเมิน IIT และ EIT ครั้งที่ 1 มีผลการประเมินภาพรวม ในระดับ A