กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ในการประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มกราคม 2565

0
37

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  นายชาตรี  บุญมาภิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ  ได้ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565  โดยมอบหมายนโยบายในการบริหารงานฯ โดยมีการมุ่งเน้น ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานฯ  มีการจัดทำประกาศ นโยบาย No Gife No Policy และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป