“กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์”

0
42

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน  ทุกวันจันทร์”ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า”

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น ตามหลักธรรมมาภิบาล และศีลธรรมอันดี

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ  สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กรพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์