กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

0
50

ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564 นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นประกาศเจตจำนงในการป้องกันและแก้ไขปราบปรามการทุจริต
  2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้ พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
  3. เพื่อให้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เพื่อผลักดันการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ