โครงการสนับสนุนประชาคมทุกระดับ กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่น่าบริการประชาชนตำบลแม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2565 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทราย

0
51

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี  บุญมาภิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาคมทุกระดับ กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่น่าบริการประชาชนตำบลแม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่4 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย