คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

0
136

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ