ประกาศกำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ประจำปี 2564

0
5

ประกาศนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2ประจำปี 2564

ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประกาศนัดประชุมสมัยสมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศนัดรปะชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564