ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

0
166

การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2

ประกาศ แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศแจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2562

ประกาศ แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศ แจ้งเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ประกาศ แจ้งนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562