ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

0
185

แบบ-ภดส.3 หมู่ 1

แบบ-ภดส.3 หมู่ 2

แบบ-ภดส.3 หมู่ 3

แบบ-ภดส.3 หมู่ 4