ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

0
166

ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่4 ประจำปี พ.ศ.2563