ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรับจ่ายเงินสด งบทดลอง งบเงินรับ-จ่าย

0
81

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน1

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน2

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน3

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน4

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน1

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน2