ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

0
96

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ