ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2564

0
187