ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)

0
78

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)