ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

0
94

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่่วนตำบลแม่ทราย

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพีฒนาทรัพยากรบุคคล