ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทเดียวกัน

0
144

ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น