องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดโดยการรณรงค์ในวงกว้าง ผ่านสถานีวิทยุ ระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆ