ประมวลจริยธรรม

0
133

ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.แม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2553

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2553

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.2553