เรื่อง จ้างเหมาประกวดราคาเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอส์ฟัลท์ติกคอนกรีต

0
161

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ราคากลาง ม.3 เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3