แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

0
174

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งบริหารและอำนวยการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งวิชาการและทั่วไป