โครงการการปฏิบัติการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2563

0
214

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการปฏิบัติการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลแม่ทราย ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563  เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย            เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยให้แก่แกนนำชุมชน คณะกรรมการคุ้มหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมละสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการจัดการขยะอย่างยั่งยืน