โครงการควบคุมไฟป่าและเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563

0
158

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้จัดทำโครงการควบคุมไฟป่าและเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2563 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอร้องกวาง เวลา 08.00 -16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง  ได้รับเกียรติจากนายภาณุวัฒน์ คำมีสว่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมจัดการปัญหาไฟป่าและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ต้องการให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษจากหมอกควัน