โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565

0
22

รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้อง ได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดำเนินการอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาภายใต้การบริหารจัดการ      อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ปล่อยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ซึ่งจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2565 ขึ้น  ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี  บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เป็นประธานเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม มีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการเฝ้าระวัง และสามารถเป็นแหล่งข่าวในการป้องกันหมู่บ้าน/ชุมชนจากยาเสพติดและภัยคุกคามอื่นๆ