โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย) ประจำปี 2565

0
24

วันที่ 30 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย) ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายชาตรี  บุญมาภิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        แม่ทราย เข้าร่วมในกิจกรรมฯ เพือสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานปลอดยาเสพติด และให้เป็นหลักการปฏิบัติว่าพนักงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด