โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

0
182

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ร่วมกับเทศบาลตำบลร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลร้องกวาง

ในวันที่ 16/มี.ค./2563 ได้รับเกียรติจาก นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2563  จัดฝึกอบรมในระหว่าง วันที่ 16-18 มีนาคม 2563 รวม 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรมคือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน