โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว “การทำน้ำยาอเนกประสงค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
89
  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว”การทำน้ำยาอเนกประสงค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ในตำบลแม่ทราย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง