โครงการสนับสนุนประชาคมทุกระดับ กิจกรรมโครงการอบต.เคลื่อนที่น่าบริการประชาชนตำบลแม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2565 หมู่ 3 ตำบลแม่ทราย

0
31

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี  บุญมาภิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาคมทุกระดับ กิจกรรมโครงการอบต.เคลื่อนที่น่าบริการประชาชนตำบลแม่ทราย ประจำปี พ.ศ.2565  ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย