โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนตำบลแม่ทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0
209

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน   วันที่ 12 กันยายน 2563  โดยฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัยและอัคคีภัย สาธิตและฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง