โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

0
101

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย

โครงสร้างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงสร้างข้าราชการและพนักงาน

โครงสร้างอบต.แม่ทราย (ใหม่)