การประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564

0
338

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำตามเกณฑ์การประเมิน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  ณ ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย ด้วยความยินดี