ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

0
55

ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)