โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม ไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564

0
356

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้จัดทำโครงการควบคุมไฟป่าและเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2564 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอร้องกวาง เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมพร้อมจัดการปัญหาไฟป่าและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่ต้องการให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหาหมอกควัน