โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนตำบลแม่ทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
126

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนตำบลแม่ทราย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวช้องในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้  โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ทราย และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2564  เวลา 08.00-16.30 น. ณ  ศูนย์เรียนรู้เด็กและเยาวชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่