0
20

เมื่อวันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาตรี  บุญมาภิ จัดประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลแม่ทราย ประจำปีงบประมาณ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย